Cercar en aquest blog

4/9/10

Distribució del negoci (PART I)

Imaginem que tenim desenvolupat tot el negoci de la Gestió Administrativa de Pacients (GAP) en el nostre nou sistema assistencial. Aquesta part del sistema gestiona diferents arees, com poden ser, dades administratives de pacients (adreces, documents identifiatus, relacions parentals, expedients, etc), ingressos, altes, llistes d’espera i citacions. Evidenment, aquestes parts seran gestionades/utilitzades per usuaris/professionals diferents, amb rols diferents, o sigui, amb permisos per fer algunes coses i altres no.
Seguim imaginant, o no, que volem desenvolupar una aplicació que gestioni només la part d’ingresos (el més obvi seria que gestionés ingressos i altes, però serem simplistes). I per tant i seguin amb la meva proposta de disseny, creerem un servei distribuit que encapsuli les operacions (funcions) necessàries per dur a terme aquesta feina.

Seguim sent simplistes, i ens imaginem que tot el negoci el tenil encapsulat en una llibreria que anomenarem GAP.dll. Les funcions que distribuirem sortiran directament d’aqui o orquestrades a partir de funcions d’aqui. Si fem un anàlisi molt simple del que suposa ingressar una persona trobem que hi participen dos actors i un element d’ ubicació:

 1. El metge A ingressa al pacient P1.
 2. On?
 3. Al llit H15B, que no està ocupat.


Per fer això l’usuari haurà de poder realitzar aquesta relació. Per tal de poder fer-ho haurà de poder seleccionar el pacient, el metge i un llit lliure. Un cop fet això fer l’ingrés.
Seguim sent simples. El nostre hospital és molt petit, només té 20 llits i 4 metges. De pacients en tenim més 25. “Per fer una petita demo ja n’hi ha prou.


Un cop fet el petit anàlisi pasem a la implementació (només hem de distribuir una part del negoci implementat).


Primer de tot, creerem una llibreria que anomenarem:
ServeisDistribuits.Ingresos.dll amb el Visual Studio ( jo utilitzo el 2010).
Dins la llibreria creerem una interfície amb totes les operacions. Aquesta interfície defineix el contracte del servei i l’anomenarem IModulPrincipal.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Runtime.Serialization;
using System.ServiceModel;

namespace ServeisDistribuits.Ingresos
{
  [ServiceContract]
  public interface IModulPrincipal
  {
    /// 
    /// Trona una llista de pacients a partir d'un criteri de recerca
    /// 
    /// 
Criteri de recerca/// 
    [OperationContract]
    IList CercarPacient(CriteriCercarPacient criteri);
    /// 
    /// Retorna la llista de pacients actius
    /// 
    /// 
    [OperationContract]
    IList LListarMetges();

    /// 
    /// Retorna un llista de llits que cumpleixen un estat
    /// 
    /// 
/// 
    [OperationContract]
    IList LlistarLlits(LlitEstats estat);
    /// 
    /// Operació (Verb) que fa l'ingrés
    /// 
    /// 
Dades de l'ingrés/// 
    [OperationContract]
    ResultatOperacio Ingresar(DadesIngres dades);


  }
}

Com podem veure les operacions com a màxim tenen un parametre d' entrada (un missatge d'entrada i un missatge de sortida)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Runtime.Serialization;

namespace ServeisDistribuits.Ingresos
{
  /// 
  /// Missatge que representa el criteri de recerca de Pacients
  /// 
  [DataContract]
  public class CriteriCercarPacient
  {
    /// 
    /// Part inicial del Cognom1
    /// 
    /// 
    [DataMember]
    public String Cognom1Comenca;
    /// 
    /// Part Inicial del cognom2
    /// 
    /// 
    [DataMember]
    public String Cognom2Comenca;
    /// 
    /// Part inicial del Nom
    /// 
    /// 
    [DataMember]
    public String NomComenca;

  }
}

--------------------

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Runtime.Serialization;

namespace ServeisDistribuits.Ingresos
{
  public class DadesIngres
  {
    [DataMember]
    public String IdPacient;
    [DataMember]
    public String IdMetge;
    [DataMember]
    public String IdLlit;
    [DataMember]
    public String Observacions;
  }
}
---------------------------

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Runtime.Serialization;

namespace ServeisDistribuits.Ingresos
{
  [DataContract]
  public class InformacioLlits
  {
    [DataMember]
    public String Id;
    [DataMember]
    public EstatLlit Estat;

  }

  public enum EstatLlit
  {
    Buit=1,Ocupat=2
  }
}

---------------------------

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Runtime.Serialization;

namespace ServeisDistribuits.Ingresos
{
  [DataContract]
  public class InformacioMetges
  {
    [DataMember]
    public String Id;
    [DataMember]
    public String NomMetge;

  
  }
}
---------------------------

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Runtime.Serialization;

namespace ServeisDistribuits.Ingresos
{
  [DataContract]
  public class InformacioPacient
  {
    [DataMember]
    public String Id;
    [DataMember]
    public String NomPacient;
  }
}
---------------------------

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ServeisDistribuits.Ingresos
{
  public enum LlitEstats
  {
    Tots=0, Buits=1, Ocupats=2
  }
}
---------------------------

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Runtime.Serialization;

namespace ServeisDistribuits.Ingresos
{
  [DataContract]
  public class ResultatOperacio
  {
    [DataMember] public String Missatge;
  }
}


.... continuarà